JEG LOVER:
1.Å kreve at mitt land i løpet av de neste 2 år slutter seg til en internasjonal avtale om å redusere globalt oppvarmende forurensing med 90 % i industriland og med mer enn 50 % verden over, tidsnok til at den neste generasjonen kan arve Jorden sunn og frisk;
2.Å gå til personlig aksjon for å bidra til å avhjelpe klimakrisen ved å redusere min egen CO2- forurensing så mye jeg kan, og kjøpe kvoter for resten for å bli "karbonnøytral;"
3.Å kjempe for et totalforbud mot bygging av noe nytt kraftproduksjonsanlegg som brenner kull uten kapasitet for trygg oppsamling og lagring av CO2;
4.Å arbeide for dramatisk økning i energiøkonomien i hjemmet, på arbeidsstedet eller skolen, i menigheten og transportmidlene jeg bruker;
5.Å kjempe for lover og politikk som fremmer bruken av fornybare energikilder og reduserer vår avhengighet av olje og kull;
6.Å plante nye trær og samarbeide med andre om å bevare og beskytte skogsarealer, og,
7.Å kjøpe fra virksomheter og støtte ledere som deler min forpliktelse til å løse klimakrisen og bygge en bærekraftig, rettferdig og lønnsom verden for det 21. århundre.
Lukk dette vinduet